بهینه‌سازی افزونگی و موجودی تجهیزات یدکی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان در سیستم‌های چندحالته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج

2 گروه مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی- دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش راهکاری جهت مدل‌سازی دسترسی‌پذیری سیستم تغذیه آب بویلرهای بازیاب حرارتی در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا، با هدف تعیین تأمین‌کنندگان تجهیزات سیستم به ‌نحوی که هزینه کل در مراحل احداث و بهره‌برداری سیستم کمینه گردد، ارائه می‌کند. سیستم تغذیه آب یکی از حساس‌ترین بخش‌های بویلرها است؛ چراکه از کار افتادن آن باعث توقف بویلر شده و پیامدهای جبران‌ناپذیری را به سیستم وارد می‌کند. این سیستم ممکن است در سه وضعیت ظرفیت کامل، نیمه بار و توقف قرار گیرد که هر وضعیت نیز ممکن است، هزینه‌هایی را به سیستم تحمیل کند. برای مدل‌سازی، نخست وضعیت‌های محتمل برای سیستم نوشته و پس از آن به کمک بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان و P&ID پیکربندی سیستم ترسیم می‌‌شود. سپس نتایج حاصل از مدل‌سازی با روش زنجیره مارکوف در یک مدل بهینه‌سازی ریاضی قرار داده می‌‌شود. پس از حل مدل استراتژی بهینه در انتخاب تأمین‌کنندگان تجهیزات مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Redundancy and Inventory of Spare Equipment with Regard to Reliability in Multi-State Systems 

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Shamsi 1
  • Mahmoud Shahrokhi 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Engineering, University of Kurdistan   
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, University of Kurdistan,  
چکیده [English]

This research provides a solution for modeling the availability of Feed Water System (FWS) of Heat Recovery Steam Generator (HRSG) in MAPNA Boiler and Equipment Engineering and Manufacturing Company with the aim of determining the system equipment suppliers in such a way that the total cost in the construction and operation of the system is minimized. The Feed Water System is one of the most sensitive parts of boilers; because its failure causes the boiler to stop and incurs irreparable costs to the system. The system may be in three capacities: full capacity, half load, and stop, each of which may impose costs on the system. For modeling, possible states are first written for the system and then the system configuration is plotted using the reliability block diagram and P&ID. Then the results of modeling with Markov chain method are placed in a mathematical optimization model. After solving the model, the optimal strategy in selecting equipment suppliers will be determined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Availability
  • Reliability
  • Spare Parts
  • Redundancy
  • Markov Chain.   
Dobani, E. R., Ardakan, M. A., Davari-Ardakani, H., & Juybari, M. N. (2019). RRAP-CM: A new reliability-redundancy allocation problem with heterogeneous components. Reliability Engineering & System Safety, 191, 106563.
Mellal, M. A., Al-Dahidi, S., & Williams, E. J. (2020). System reliability optimization with heterogeneous components using hosted cuckoo optimization algorithm. Reliability Engineering & System Safety, 203, 107110.
Lins, I. D., & Droguett, E. L. (2011). Redundancy allocation problems considering systems with imperfect repairs using multi-objective genetic algorithms and discrete event simulation. Simulation Modelling Practice and Theory, 19(1), 362-381.
Amari, S. V. (2012, January). Reliability of k-out-of-n standby systems with gamma distributions. In 2012 Proceedings Annual Reliability and Maintainability Symposium (pp. 1-6). IEEE.
Garg, H. (2015). An approach for solving constrained reliability-redundancy allocation problems using cuckoo search algorithm. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 4(1), 14-25.
Li, Y. Y., Chen, Y., Yuan, Z. H., Tang, N., & Kang, R. (2017). Reliability analysis of multi-state systems subject to failure mechanism dependence based on a combination method. Reliability Engineering & System Safety, 166, 109-123.
Sujatha, M., & Parvathy, A. K. (2020). Investigation of Reliability of DC–DC Converters Using Reliability Block Diagram and Markov Chain Analysis. In Reliability, Safety and Hazard Assessment for Risk-Based Technologies (pp. 851-863). Springer, Singapore
Peiravi, A., Karbasian, M., Ardakan, M. A., & Coit, D. W. (2019). Reliability optimization of series-parallel systems with K-mixed redundancy strategy. Reliability Engineering & System Safety, 183, 17-28.
Barakat, S., Ibrahim, H., & Elbaset, A. A. (2020). Multi-objective optimization of grid-connected PV-wind hybrid system considering reliability, cost, and environmental aspects. Sustainable Cities and Society, 60, 102178.
Ma, X., Liu, B., Yang, L., Peng, R., & Zhang, X. (2020). Reliability analysis and condition-based maintenance optimization for a warm standby cooling system. Reliability Engineering & System Safety, 193, 106588.
Ardakan, M. A., & Zio, E. (2020). A new Markov-based model for reliability optimization problems with mixed redundancy strategy. Reliability Engineering & System, 201, 106987.
Sobhani, Z., & Shahrokhi, M. (2019). Availability Optimization of a Multi-State Industrial System with the Markov Chain Approach. Industrial Management Journal, 11(3), 380-404. (in Persian)
Sharifi, M., Cheragh, G., Dashti Maljaii, K., Zaretalab, A., Shahriari, M. (2020). Reliability and Cost Optimization of a System with k-out-of-n Configuration and Choice of Decreasing the Components Failure Rates. Scientia Iranica.
Bisht, S., & Singh, S. B. (2021). Reliability Evaluation of Repairable Parallel-Series
Multi-State System Implementing Interval Valued Universal Generating Function. Journal of Reliability and Statistical Studies, 81-120.
Abouei Ardakan, M., Sima, M., Zeinal Hamadani, A., & Coit, D. W. (2016). A novel strategy for redundant components in reliability--redundancy allocation problems. IIE Transactions, 48(11), 1043-1057
Valian, E., & Valian, E. (2013). A cuckoo search algorithm by Lévy flights for solving reliability redundancy allocation problems. Engineering Optimization, 45(11), 1273-1286.