استفاده از صورت‌های مالی در محاسبه بهره‌وری شرکت متد و مقایسه آن با صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه، فروزکوه، ایران

چکیده

برای ارتقاء بهره وری در ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه، اجرای چرخه مدیریت بهره وری تکلیف شده است که "دستگاه های اجرایی و نیرو های مسلح مکلف اند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرا نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحد های تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده  و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ارائه نمایند". همچنین در این برنامه آمده است که از 8 درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده باید 8/2 درصد یعنی معادل 35 درصد رشد، از بهره وری کل عوامل حاصل شود.
مدل های متعددی برای اندازه گیری بهره وری وجود دارد که از بین آن ها مدل با رویکرد نسبت های مالی در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای اندازه گیری بهره وری، روش های مختلفی وجود دارد که در این مقاله از روش ارزش افزوده برای محاسبه شاخص های بهره وری جزئی و کلی در شرکت متد استفاده شده است. دو صورت مالی، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان در بازه زمانی سال های 1391 تا 1395به عنوان داده های ورودی و همچنین کاربرگ های استاندارد مرکز بهره وری ایران برای اندازه گیری شاخص های بهره وری به یک نرم افزار طراحی شده وارد می شود که خروجی آن نسبت های بهره وری و نمودارهای مربوط به آن در شرکت متد و در صنعت مشابه می باشد. برای انتخاب رویکرد مناسب جهت بهبود بهره وری و نشان دادن تاثیر متغیرهای مستقل (شاخص های بهره وری جزئی) بر متغیر وابسته (بهره وری کل) از رگرسیون چندگانه استفاده شد که به دنبال آن، بهره وری مواد به عنوان اولویت اول و بهره وری های نیروی انسانی و انرژی و سرمایه به عنوان اولویت های بعدی برای بهبود در شرکت متد تعیین شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using financial statements to calculate the productivity of a method company and compare it with industry

نویسندگان [English]

  • Abbas Rad 1
  • Masoumeh , Adeli 2
  • Asghar Asadi 3
1 Financial Management Department - Damavand Higher Education Institute
2 Master of Accounting - Islamic Azad University, Shahriar Branch
3 Assistant Professor of Accounting - Firoozkooh Branch of Azad University
چکیده [English]

In order to improve productivity, Article 5 of the Sixth Development Plan Law mandates the implementation of the productivity management cycle, which states that "executive bodies and the armed forces are obliged to focus on productivity growth in the economy, while implementing the productivity management cycle in the complex." "Provide
the necessary arrangements for the operation of this cycle in the units under its auspices in
coordination with the National Productivity Organization of Iran and submit its annual report to the National Productivity Organization." It is also stated in the program that from the projected 8% economic growth, 2.8%, ie equivalent to 35% growth, should be obtained from the total factor productivity.
There are several models for measuring productivity, among which the model with financial ratios approach has been used in this paper. There are also various methods for measuring productivity. In this paper, the value-added method is used to calculate partial and total productivity indices in Method Company. Two financial statements, balance sheet and profit and loss statement in the period of 1391 to 1395 as input data as well as standard worksheets of the Productivity Center of Iran to measure productivity indicators are entered into a software designed to output Those productivity ratios and related graphs are similar in the method company and in the industry. Multiple regression was used to select the appropriate approach to improve productivity and show the effect of independent variables (partial productivity indices) on the dependent variable (total productivity), followed by material productivity as the first priority and productivity. Manpower, energy and capital were identified as the next priorities for improvement in Method Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: balance sheet
  • profit and loss statement
  • productivity
  • method company
  • value added
[1]باقری نژاد، زهرا؛ برادران کاظم زاده، رضا و اسدی، روح انگیز (1392). شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM). پژوهش های مدیریت ایران، 17(1)، 40-21.
[2] جعفرنژاد، احمد؛ هاشمی پطرودی، سید حمید و طلایی، حمیدرضا (1393). رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تامین: زنجیره تامین تاب آور، بشردوستانه، خدمات زنجیره تامین پایدار (چاپ 1). تهران: نگاه دانش.
[3] حسینی، سیده اسما؛ ایرانبان، سید جواد و میر جهان مرد، سید جواد (1393). تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر. مدیریت تولید و عملیات، 5(1)، 178-161.
[4] کرد، باقر و گلشاهی، حمیدرضا (1392). شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تصمیم گیری فازی (مطالعه موردی:شرکت سیمان خاش). ماهنامه علمی تخصصی فن­آوری سیمان، 63(-)، 44-37.
[5] کرمی، الهام؛ عرب، علیرضا و فلاح لاجیمی، حمیدرضا (1394). اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکب زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران. پژوهش های مدیریت در ایران، 19(4)، 206-185.
[6] کریمی، فاطمه (1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت فراساحل با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) موردمطالعه: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا، تهران.
[7] محقر، علی؛ ملائی، منیژه و افضلیان، مهدی (1393). رتبه بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تامین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تامین، 16(43)، 61-54.
[8] مسعودی، مهسا (1393). ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین پایدار با استفاده از روش­های نوین مدیریتی. ماهنامه علمی- تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین: زنجیره­های تأمین پایدار، 3: 8-13.
[9] Ab Talib, M.S., & Abdul Hamid, A. (2014). Application of Critical Success Factors in Supply Chain Management. International Journal of Supply Chain Management, 3(1), 2051-3771.
[10] Babu, S. M. and R. R. Natarajan(2013), “Growth and Spread of Manufacturing Productivity across Regions in India”, SpringerPlus 2013, Available at http://www.springerplus.com/content/2/1/53
[11] Gunasekaran, A., Patel, C., & McGaughey, R.E. (2004). A Framework for Supply Chain Performance Measurement. International Journal of Production Economics, 87(3), 333-347.
[12] Gunasekharan, S., EIangovan, D., & Parthiban, P. (2014). Critical Success Factors for Implementation of Lean and Green in Medium Scale Manufacturing Industries. Applied Mechanics and Materials, 592-594, 2588-2595.
[13] Habibi, A., Firouzi jahantigh, F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143.
[14] Halldórsson, A., Kotzab, H., & Larsen, T.S. (2009). Supply Chain Management on the Crossroad to Sustainability: A Blessing or a Curse?. Logistics Research, 1(2), 83–94. 
[15] Hibadullah, S.N., Habidin, N.F., Zamri, F.I.M., Fuzi, N.M., Desa, A.F.N.C. (2014). Critical Success Factors of Lean Manufacturing Practices for the Malaysian Automotive Manufacturers.  International Journal of Quality and Innovation, 2(3-4), 256-271.
[16] Hsu, Y.L., Lee, C.H., & Kreng, V.B. (2010). The Application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in Lubricant Regenerative Technology Selection. Expert Systems with Applications, 37(1), 419-425.
[17] Hu, A.H., & Hsu, C.W. (2006). Empirical Study in the Critical Factors of Green Supply Chain Management (GSCM) Practice in the Taiwanese Electrical and Electronics Industries. 2006 IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology.
[18] Hu, A.H., & Hsu, C.W. (2010). Critical Factors for Implementing Green Supply Chain Management Practice: An Empirical Study of Electrical and Electronics Industries in Taiwan. Management Research Review, 33(6), 586-608.
[19] Hu, S.K., Lu, M.T., & Tzeng, G.H. (2014). Exploring Smart Phone Improvements Based on a Hybrid MCDM Model. Expert Systems with Applications, 41(9), 4401-4413.
[20] Kagawa, S., Suh, S., Kondo, Y., & Nansai, K. (2013). Identifying Environmentally Important Supply Chain Clusters in the Automobile Industry. Economic Systems Research, 25(3), 265–286.
[21] Kim, J., & Rhee, J. (2012). An Empirical Study on the Impact of Critical Success Factors on the Balanced Scorecard Performance in Korean Green Supply Chain Management Enterprises. International Journal of Production Research, 50(9), 2465-2483.
[22] Klir, G.J., & Yuan, B. (1995). Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications (1st ed.). Michigan: Prentice Hall PTR. 
[23] Kuei, C.H., & Nadu, C.N. (2001). Identifying Critical Success Factors for Supply Chain Quality Management (SCQM). Asia Pacifìc Managemenl Review, 4(4), 409-423. 
[24] Rizov, M. and X. Zhang(2014), “Regional Disparities and Productivity in China: Evidence from Manufacturing Micro Data”, Papers in Regional Science, No.93, pp.321-339.