دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 169-241