توسعه نمودار کنترلEWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در روش‌های سنتی کنترل کیفیت،عملکرد فرایند یا کیفیت محصول از طریق پایش یک یا چند مشخصه کیفیت با استفاده از توزیع متناظر یک یا چندمتغیره آنها بررسی می‌شد. امروزه در بسیاری موارد، کیفیت از طریق رابطه بین یک یا چند متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می‌شود.در ادبیات کنترل کیفیت آماری، این رابطه را پروفایل می‌نامند. در این پژوهش به منظور پایش پروفایل خطی ساده در فاز دو از نمودار کنترل EWMAR و توزیع نرمال مربوط به آن برای کشف انواع تغییرات در پارامترهای عرض از مبدا و شیب استفاده می‌شود.به منظور بهبود عملکرد نمودار از قوانین حساس‌سازی در این نمودار استفاده می‌شود.سپس به منظور اعتبارسنجی نمودار کنترل پیشنهادیEWMAR-RULE، عملکرد نمودار بر اساس ARL با سایر نمودارها بررسی می‌شود.نتایج نشان‌دهنده اینست که نمودار کنترل در تغییرات افزایشی و کاهشی به مراتب عملکرد بهتری از سایر نمودارها دارد. همچنین عملکرد طرح پیشنهادی از سایر قوانین حساس‌سازی بهتر است.

کلیدواژه‌ها