نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت (QEM) - اخبار و اعلانات