نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت (QEM) - اهداف و چشم انداز