فرایند پذیرش مقالات

      فرآیند پذیرش مقاله‌ها   

 


 مقاله‌ها بعد از دریافت، توسط کارشناس مربوطه بررسی و در صورت تأیید از لحاظ تنظیم بودن مقاله براساس فرمت فصلنامه(راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید) در جلسه هیأت تحریریه مطرح و بررسی می گردد. چنانچه مقاله در قالب اهداف فصلنامه تشخیص داده  شود داوران تعیین شده و در اسرع زمان ارسال می‌گردد.

سپس بعد از اخذ نتایج داوری، فرم ارزیابی به نویسنده مسئول ارسال شده و در عرض دو هفته باید موارد را برطرف و دوباره بارگذاری نمایید. چنانچه موارد ارزیابی اعمال شده باشد و کارشناس مربوطه تأیید نمایید، مقاله جهت ارایه پذیرش در جلسه هیأت تحریریه مطرح و در اسرع زمان گواهی پذیرش ارایه می‌گردد.


 

احتراماً، به منظور شروع به موقع فرآیند داوری و اجتناب از هرگونه تاخیری، خواهشمند است در زمان ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

1. مطالعه اهداف و رویکرد نشریه 

2. رعایت شیوه­ نامه تهیه مقالات 
    راهنمای نگارشی مقاله

 

پس از پذیرش اولیه‌ی مقاله 

۳. واریز مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال تحت هزینه‌های داوری، صفحه‌بندی و انتشار مقاله (هزینه‌ی پردازش مقاله) به شماره کارت 6274121940049349 نزد بانک اقتصاد نوین به نام مؤسسه مرکز پژوهش کیفیت و بهره‌وری پارسیان (شایان ذکر است، طبق ماده 9 آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور ، و همچنین آیین‌نامهی تعیین هزینه‌ی پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز نشریه علمی و پژوهشی می‌تواند به منظور کمک به جبران بخشی از هزینه داوری هر مقاله، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال را از نویسندگان دریافت نمایند. بدیهی است پرداخت این هزینه صرفا پس از پذیرش مقاله صورت پذیرد).

4. ارسال تصویر فیش یا اطلاعات واریز از طریق فایل کاربران در سایت ایمیل  jqem@pqprc.ac.ir