اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش 231

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد مقالات 191
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 51795
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
درصد پذیرش 32 %