اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش 203

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد مقالات 175
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
درصد پذیرش 31 %