اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 220

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد مقالات 184
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47880
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 140 روز
درصد پذیرش 30 %