ارائه رویکردهای کنترل نوین برای پایش مشخصه های کیفی با توزیع ویبول تحت سانسورشدگی نوع دو در یک فرآیندهای دومرحله ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

چکیده

در این مقاله نمودارهای کنترل به منظور پایش پارامتر مقیاس داده های قابلیت اطمینان با توزیع ویبول در حضور سانسورشدگی نوع دو در فرآیندهایی با خاصیت آبشاری پیشنهاد می گردد. یک نمودار کنترل جمع تجمعی و یک نمودار کنترل با حدود احتمال با هدف کشف شیفت های کاهشی در میانگین مشخصه کیفی با ماعیت قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده اند. رویکردهای کنترل پیشنهادی بر اساس توزیع کوچکترین مقدار حدی تبدیل شده از توزیع ویبول می باشند تا خاصیت آبشاری که ویژگی اصلی فرآیندهای چندمرحله ای است لحاظ شود. سپس برای ارزیابی نمودارهای کنترل پیشنهادی، شبیه سازی انجام شده است که در آن شاخص مقایسه نمودارهای کنترل، متوسط طول دنباله می باشد. همچنین از شاخص زیان درجه دوم اضافی نیز برای مقایسه توانایی کشف نمودارهای کنترل پیشنهادی استفاده شده است. به علاوه آنالیز حساسیت به منظور بررسی اثر تعداد شکست در عملکرد نمودارهای کنترل پیشنهادی و استواری رویکردهای پایش در مقابل شیفت در مرحله قبل فرآیند، مورد مطالعه قرار گرفته است. درآخر برای نشان دادن عملکرد نمودارهای کنترل، مطالعه موردی از کارخانه تولید بطری های شیشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر برتری نمودار کنترل جمع تجمعی نسبت به نمودار کنترل با حدود احتمال می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Meeker WQ, Escobar LA.(1998). Statistical Methods for Reliability Data.Wiley:New York
[2] Asadzadeh Sh, Aghaie A.(2012). Improving the Product Reliability in Multistage Manufacturing and Service Operations. Quality and Reliability Engineering International.28,397-407.
[3] Olteanu D.A.(2010). Cumulative Sum Control Charts for Censored Reliability Data, PhD Thesis
[4] Pascual F, Li S.(2012). Monitoring the Weibull shape parameter by control charts for the sample range of type II censored data. Quality and Reliability Engineering International.28,233–246.
[5] Guo B, Wang B, Xie M.(2014). ARL-unbiased control charts for the monitoring of exponentially distributed characteristics based on type-II censored samples. Journal of Statistical Computation and Simulation.84,2734-2747.
[6] Guo B, Wang B.(2014).Control Charts For Monitoring The Weibull Shape Parameter Based On Type-II Censored Sample. Quality and Reliability Engineering International.30,13-24.
[7] Li ZH , Kong ZH.(2015).A Generalized Procedure for Monitoring Right-censored Failure Time Data. Quality and Reliability Engineering International .31,695-705.
[8] Haghighi F, Pascual F, Castagliola PH.(2015).Conditional Control Charts for Weibull Quantiles Under Type II Censoring. Quality and Reliability Engineering International .31,1649- 1664.
[9] Raza SMM, Riaz M, Ali S.(2015).EWMA Control Chart for Poisson–Exponential Lifetime Distribution Under Type I Censoring. Quality and Reliability Engineering International.32,995-1005.
[10] اسدزاده، شروین.، طبایی خالدی، سید محمد.، کیادلیری ، فاطمه .)1343 )پایش دادههای قابلیت اطمینان در حضور سانسورشدگیهای ثابت و متغیر، نشریه مهندسی و مدیریت .71-81،)9(9، ک
[11] Sego LH, Reynolds MR, Woodall WH.(2009).Risk-Adjusted monitoring of survival times. Statistics in Medicine.28,1386-1401.
[12] Zhang L, Gan FF, Loke CK.(2012). Phase I study of surgical performances with risk-adjusted Shewhart control charts. Quality Technology and Quantitative Management.9,375-382.
[13] Asadzadeh Sh, Aghaie A, Shahriari H, Niaki STA.(2015).Improving Reliability in Multistage Processes with Autocorrelated Observations. Quality Technology & Quantitative Management.12,143-157.
[14] Asadayyoobi N, Niaki STA.(2016). patient survival times in surgical systems using a risk-adjusted AFT regression chart. Quality Technology & Quantitative Management. DOI: 10.1080/16843703.2016.1208932
[15 [اخوان نیاکی، سیدتقی.، سلیمانی، پریا.، اقبالی قهیازی، معصومه.)1341 .)بررسی عملکرد روش های پایش پروفایل های خطی ساده در فرآیندهای دو مرحله ای ، نشریه مهندسی و .1-61،)1(1،کیفیت مدیریت
[16] امیری، امیرحسین.، عسگری، علی.،دورودیان،محمدهادی. )1341)پایش فرآیندهای دو مرحله ای با متغیر خروجی گاما با به کارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته و روش معکوس نورتا. نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، 2(1 ،)71-1.
[17] آتشگر،کریم.، اخوان نیاکی ، سیدتقی.، کالیی، مهدیه.، سلیمانی،پریا.)1343.)ارزیابی توان شناسایی تغییر در فرآیندهای چندمرحله ای برای فاز I پایش پروفایل خطی ساده. نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت،9(9 ،)16-1.
[18] Saddam AA, Riaz M, Miller A, Shabbir A, Nasir HZ.(2015). EWMA dispersion control charts for normal and non-normal processes. Quality and Reliability Engineering International .31.1691- 1704