ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی مورد مطالعه: مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی ایران (SPGC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،فیروزکوه، ایران،

2 مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران،

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

4 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران،

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی می‌باشد. در این تحقیق، از روش ترکیبی سیستم ارزیابی کارت امتیازی متوازن و مدل فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شده است. معیارهای ارزیابی مطابق یا سیستم شش وجهی کارت امتیازی متوازن شامل فرآیندهای داخلی، مالی، ذینفعان سازمان، یادگیری، رضایت-مندی کارکنان و محیط سازمان می‌باشد. اندازه‌گیری ضرایب اثربخشی معیارهای ارزیابی از طریق مدل فرآیند تحلیل سلسه‌مراتبی فازی انجام گرفته است. داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت نفت در حوزه‌ی مدیریت دارایی فیزیکی گردآوری شده است. استفاده از سیستم کارت امتیازی شش وجهی احتمال درستی نتایج خروجی از سیستم ارزیابی را افزایش می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، فرآیندهای داخلی و مالی با اوزان برابر 29%، محیط سازمان با وزن 18%، یادگیری با وزن 17%، ذینفعان سازمان با وزن 5% و رضایت‌مندی با وزن 2% به ترتیب میزان عملکرد سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در سازمان است. عملکرد سیستم‌های سنتی صیانت از تجهیزات، عموماً از طریق شاخص‌های کلیدی عملکرد مثل قابلیت اطمینان و یا قابلیت دسترسی اندازه‌گیری می-شود. اما در این تحقیق اندازه‌گیری عملکرد سیستم مدیریت دارایی فیزیکی از روش ترکیبی سیستم ارزیابی کارت امتیازی متوازن و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شده که در نوع خود می‌تواند یک خلاقیت و نوآوری در حوزه‌ی مدیریت دارایی فیزیکی تلقی شود.

کلیدواژه‌ها