بررسی نقش تعدیل‌کنندگی عدم اطمینان محیطی در روابط ایزو9001، نوآوری محصول و عملکرد مالی -مورد مطالعه: سازمان‌های تولیدی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

2 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیل‌گری عدم اطمینان محیطی در روابط ایزو 9001، نوآوری محصول و عملکرد مالی در سازمان‌های تولیدی استان اصفهان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر سازمان‌های تولیدی استان اصفهان می‌باشند که دارای گواهی‌نامه ایزو 9001 هستند. از بین150 سازمان شناسایی شده با این ویژگی، داده‌ها از 90 سازمان در قالب پرسشنامه جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نسل دوم معادلات ساختاری،PLS ، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنادار ایزو 9001 بر نوآوری محصول و عملکرد مالی می‌باشد. همچنین نتایج، نقش تعدیل‌گری عدم اطمینان محیطی در روابط ایزو 9001 و نوآوری محصول و نیز ایزو 9001 و عملکرد مالی را به اثبات رسانید. همچنین مشخص گردید که نوآوری محصول، عملکرد مالی سازمان‌ها را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها