شناسایی و اولویت بندی متغیرهای کمی و کیفی پیش بینی کننده موفقیت طرح های سرمایه گذاری در مدلسازی شبکه عصبی پرسپترون به منظور مدیریت کیفیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کل آموزش و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر دولتی آذرآبادگان

2 مدیر کل آموزش و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که از یکی از آن ها برای بررسی تاثیر هر یک از عوامل استفاده شده است و پرسشنامه دیگر برای مقایسات زوجی برای اولویت بندی عوامل استفاده گردیده است.با استفاده از مبانی نظری شش متغیرهای کمی و کیفی پیش بینی کننده موفقیت طرح های سرمایه گذاری به منظور مدیریت کیفیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت مدلسازی با شبکه عصبی چند لایه،شناسایی و بعد از توصیف متغیرها،با استفاده از نرم افزار PLS، تحلیل عاملی تاییدی متغیرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی مناسبی برخوردار بوده اند. سپس با استفاده از رگرسیون خطی و آزمون آنالیز واریانس تاثیر هر یک از عوامل بر موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری بررسی گردید که نتایج این آزمون نشان دهنده تایید هر یک از عوامل بوده است و در نهایت با AHP وزن دهی صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها