مدل ریاضی انتخاب قرارداد و تعیین میزان خرید گاز طبیعی مایع با در نظر گرفتن تخفیف کلی و نموی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 گروه مهندسی صنایع،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق کمک به خریداران گاز طبیعی مایع جهت انتخاب قراردادهای مختلف و سطح میزان خرید در دوره‌های زمانی مختلف می‌باشد. برخی از این قراردادها دارای تخفیف کلی و برخی نموی هستند. عوامل مهم در قراردادها نرخ تبخیر، کیفیت و هزینه‌های عملیاتی می‌باشند. با استفاده از تکنیک لینمپ وزن و بهترین سطح هر یک از عوامل فوق تعیین می‌شود. سپس با یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط، انتخاب قرارداد، میزان بهینه خرید از هر قرارداد و نوع تخفیف استفاده شده در هر دوره با درنظر گرفتن میزان خرید از بازار فعلی توسط خریدار، مشخص می‌گردد. مدل عددی بر اساس داده‌های واقعی بوده و مدل ریاضی بر اساس نرم‌افزار گمز حل شده است. نتایج نشان می دهد که از 12 قرارداد پیشنهادی به خریدار، فقط 5 قرارداد انتخاب شده است که 2 قرارداد از تخفیف نموی و 3 قرارداد از تخفیف کلی استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها