استفاده از صورت های مالی در محاسبه بهره وری شرکت متد و مقایسه آن با صنعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

3 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

مدل با رویکرد نسبت های مالی و روش ارزش افزوده برای محاسبه شاخص های بهره وری جزیی و کلی در این مقاله استفاده شده است. دو صورت مالی، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان در بازه زمانی سال های 1391 تا 1395به عنوان داده های ورودی و همچنین کاربرگ های استاندارد مرکز بهره وری ایران برای اندازه گیری شاخص های بهره وری به یک نرم افزار طراحی شده وارد می شود که خروجی آن نسبت های بهره وری و نمودارهای مربوط به آن در شرکت متد و در صنعت مشابه می باشد. برای انتخاب رویکرد مناسب جهت بهبود بهره وری و نشان دادن تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون چندگانه استفاده شد که به دنبال آن، بهره وری مواد به عنوان اولویت اول و بهره وری های نیروی انسانی و انرژی و سرمایه به عنوان اولویت های بعدی برای بهبود در شرکت متد تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها