ارائه‌ی رویکردی یکپارچه برای مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم (موردمطالعه یک شرکت صنایع غذایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته مدیریت صنعتی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه‌­ی تصویری غنی از مسائل جاری شرکت مورد بررسی و مدلی مفهومی در راستای مدل هفت مرحله­ای [SSM[1 در حوزه­ی مدیریت کیفیت جامع[2] است. روش­‌شناسی سیستم­‌های نرم از جمله ابزارهای تحقیق در عملیات نرم بوده که به صورت‌­بندی و مدیریت مسائل غامض و پیچیده می­‌پردازد. نگاه اقدام پژوهانه­‌ی این تکنیک کمک شایانی به بهبود مستمر در محیط‌­های رقابتی می­‌کند. ازاین‌ رو پژوهش حاضر سعی در پیاده­‌سازی این الگو در یکی از صنایع غذایی کرده است. به نظر می­‌رسد استفاده از فنون تحقیق در عملیات نرم در کنار دیگر ابزارها و رویکردهای مدیریت کیفیت جامع، در سازمان­‌هایی که مقوله­‌ی کیفیت به‌عنوان یک مسئله­‌ی مهم و راهبردی انگاشته می­‌شود، به شاغلان این عرصه کمک شایانی می­‌کند.نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش دربرگیرنده­‌ی این موضوع بود که تدوین راهبردها متناسب با چشم‌­اندازهای شرکت مورد بررسی به­‌خوبی اجرا نشده است. هم­چنین همکاری و عجین‌­سازی نامناسب کارکنان در تدوین راهبردها، حمایت­ نامناسب از ابداع و نوآوری کارکنان و هم­چنین نظام پاداش نامناسب، نقصان ارتباطات اثربخش با مشتریان و شرکا، تغییرات قیمت ارز و مشکلات پیش روی شرکت در تسویه با تأمین‌کنندگان و پیمانکاران از جمله مشکلات شرکت موردبررسی بوده است.[1] Soft System Methodology


[2] Total Quality Management

کلیدواژه‌ها


[1] Bayo-Moriones  A., Merino-Dı´az-de-Cerio  J.,  Escamilla-de-Leo S.A.,  Selvam R.M., (2011). The impact of ISO 9000 and EFQM on the use of flexible work practices. Production Economics, 130:2, 33-42.
[2] Bajaj Sh.,  Garg R.,  Sethi M.,  (2018). Total quality management: a critical literature review using Pareto analysis. International Journal of Productivity and Performance Management. 67:1,128-154.
[3] Honarpour A., Jusoh A., Sang Ch., (2017). Knowledge management and total quality management: a reciprocal relationship.  International Journal of Quality & Reliability Management. 34:1 , 91-102.
[4] Psomas E.,  Jaca C., (2016). The impact of total quality management on service company performance: evidence from Spain. International Journal of Quality & Reliability Management. 33:3,380-398.
[5] Venkateshwarlu  N.,  Agarwal A.,  Kulshreshtha M., (2011). Implementation of TQM: A Case Study in an Auto Company, Asia-Pacific Business Review. 4:2, 74-82.
[6] Dabestani R.,  Taghavi A.,  Saljoughian M.,  (2014). The Relationship between Total Quality Management Critical Success Factors and Knowledge Sharing in a Service Industry.  Management and Labor Studies, 39:1, 81-101.
[7]  خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1397). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی(جلد اول). دوم، تهران، نگاه دانش.
[8] فارسیجانی، حسن(1386). کلاس جهانی سازمان‌ها و مدیریت کیفیت جامع. اول، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
[9] Nguyen V.C., Chau N.T., (2017).  Research framework for the impact of total quality management on competitive advantage: the mediating role of innovation performance, Review of International Business and Strategy. 27:3 , 335-351.
[10] Iqbal A ., Asrar-ul-Haq M., (2018). Establishing Relationship between TQM Practices and Employee Performance: the Mediating Role of Change Readiness. International Journal of Production Economics.203: 3, 62-68.
[11] Rahmat S., Cheong  C.B., Hamid M.S.R.B.A., (2016).  Challenges of Developing Countries in Complying Quality and Enhancing Standards in Food Industries. Social and Behavioral Sciences.224:2,445-451.
[12] Alsaleh N.A., (2007). Application of quality tools by the Saudi food industry. The TQM Magazine. 19:2,150-161.
[13] Hung R.Y.Y., Lien  B.Y.H., Yang B.,Wu C.M., Kuo Y.M., (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International Business Review. 20:2, 213–225.
[14] Aquilani B., Silvestri C., Ruggieri A., (2017). A systematic literature review on total quality management critical success factors and the identification of new avenues of research. The TQM Journal. 29:1,184-213.
[15] Shahin  A., Dabestani  R., (2011). A Feasibility Study of the Implementation of Total Quality    Management Based on Soft Factors. Journal of Industrial Engineering & Management. 4:.2, 258-280.
[16] Psomas  E.L., Fotopoulos  C. V.,  (2010). Total quality management practices and results in food companies. International Journal of Productivity and Performance Management. 59:7, 668-687.
[17]  Damenu T.K., Beaumont C., (2017). Analyzing Information Security in a Bank using Soft Systems Methodology, Information & Computer Security. 25:3, 240-258.
[18] Yeoman I., McMahon-Beattie U.,. Wheatley C., (2016). Keeping it pure- a pedagogical case study of teaching soft systems methodology in scenario and policy analysis. Journal of Tourism Futures. 2:2, 175-195.
[19] Novani S.,Sarjono Putro U.S., Hermawan P., (2014). An Application of Soft System Methodology in Batik Industrial Cluster Solo by using Service System Science Perspective. Social and Behavioral Sciences. 5:115,324-331.
[20] ملکی ، محمدحسن و قاسمی، احمدرضا.(1394). تحلیلی پارادایمی بر تکنیک‌های پژوهش عملیاتی. اول ،تهران، انتشارات دارالفنون.
[21] ساده ، معین.(1396). تحلیل ابعاد توسعه خدمت جدید و ارائه­ی راهکارهای بهبود آن موردمطالعه: شرکت دانش‌بنیان فناوری اطلاعات ثانیه.(کارشناسی ارشد)، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
[22] Fadhil R., Qanytah Q., Hastati D. Y.,  Maarif  M. S. (2018). Development Strategy for a Quality Management System of Gayo Coffee Agro-Industry Using Soft Systems Methodology. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. 26:2, 168-178.
[23] Mehregan, M. R., Hosseinzadeh M., Kazemi A.,(2012). An application of Soft System Methodology. International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. 41: 4, 426-433.
[24] Petty N.J., Thomson  O.P., Stew G., (2012). Introducing qualitative research methodologies and methods.  Manual Therapy. 17:3, 378-384.
[25] قاسمی، احمدرضا و اصغری، عزت ا... و جعفرزاده، محمد تقی.(1394). تعالی پایدار در صنایع پرخطر( رویکردH3SE در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی). اول، تهران، شرکت ملی پتروشیمی ایران.
[26] Zeleznik D.,  Kokol P.,Vosner H.B., (2016).  Adapting nurse competence to future patient needs using Checkland’s Soft Systems Methodology. Nurse Education Today.48:2,106-110.
[27] رجبی، تقی.(1391). راهکارهای توانمندسازی کارکنان و روش های اجرایی آن. علوم اجتماعی،4(12و13)، 42-25.
[28] شجاعی، سید سعید، جمالی، غلام رضا و منطقی، نیکزاد.(1395). شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی. پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 8(2)، 181-161.
[29] میرغفوری، حبیب الله، مروتی شریف آبادی، علی و تاکی، انسیه.(1394). بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دافی فازی و مدل پویایی سیستم (مطالعه موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان). تحقیقات بازاریابی نوین، 5(3)، 2018-199.
[30] دیانتی دیلمی، زهرا و پورچنگیز، محمدصادق. بررسی تاثیر به کار گیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM) بر روند عملکرد مالی شرکت. پژوهش های مدیریت ایران، 18(3)، 131-113.
[31] Serra, J., Font, X., & Ivanova, M. (2017). Creating shared value in destination management organisations: The case of Turisme de Barcelona. Journal of destination marketing & management6(4), 385-395.