انتخاب طرح مفهومی اثربخش بر اساس الزامات کارکردی و غیرکارکردی در مرحله طراحی مفهومی برای یک زیردریایی کلاس H

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف تحقیق حاضر که بر روی یک زیردریایی کلاس Hصورت گرفته است، انتخاب طرح مفهومی بهینه به منظور طراحی و ساخت محصول ، با استفاده از محاسبه شاخص اثربخشی و بر اساس الزامات تعیین شده در مرحله طراحی مفهومی ست. در طی انجام این پژوهش، ابتدا تمامی نیازهای مشتریان و سایر ذینفعان شناسایی و پس از تفسیر در دو دسته لزامات کارکردی و غیرکارکردی قرار گرفته است. سپس مقادیر کمّی الزامات کارکردی با استفاده از نظر کارشناسان و مقادیر کمّی الزامات غیر کارکردی با استفاده از روش های گوناگون و بر اساس فرآیندها محاسبه شده است. همچنین از ماتریس مقایسات زوجی به منظور تعیین اوزان هر یک از الزامات استفاده شده و میزان شاخص اثربخشی طرح های مورد نظر بر اساس مقادیر وزنی هر دسته از الزامات برای هر یک از طرح های مفهومی تعیین گردیده است. در نهایت از میان دو طرح مفهومی، طرح مفهومی اثربخش انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها