توسعه مدل آنالیز سیستم اندازه گیری در شرایط عدم قطعیت با روش فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

امروزه ارقام بدست آمده از اندازه گیری، تحت عناوین مختلف و بسیار بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با استفاده از آمار و ارقامی که از فرایند تولید بدست می آید، می توان در مورد کیفیت محصولات اظهار نظر کرد. بنابراین اخذ تصمیم صحیح در این گونه موارد، به کیفیت اندازه گیری بستگی دارد. همچنین با استفاده از فاکتورهای خطی بودن مشخص می شود که آیا ابزار اندازه گیری در تمام محدوده قابل اندازه گیری اش یکسان کار می کند یا خیر. هدف از این پژوهش توسعه مدل فازی برای بررسی رابطه ی خطی بودن برای یک ابزار است که داده ها به صورت فازی مثلثی و ذوزنقه ای هستند در نهایت از داده های تامین کننده گان صنعت خودروسازی استفاده شد و روش پیشنهادی با استفاده از کدنویسی در نرم افزار متلب حل شده است.

کلیدواژه‌ها