بهینه سازی نمودارهای کنترل تحت تأثیر نمونه گیری چندمرحله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، ایران

2 گروه علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

چکیده

در کنترل کیفیت آماری، معمولاً تمرکز و پراکندگی مشخصه های کیفیت پیوسته در یک فرایند، توأماً و با کمک دو نمودار بررسی می شوند. بدین ترتیب تغییرها در هر یک به صورت هم زمان قابل شناسایی خواهند بود. به علت کارایی بالای نمودارهای کنترل توأم میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری دوگانه در شناسایی سریع تغییرهای میانگین و انحراف استاندارد فرایند، بحث و بررسی در مورد این دسته از نمودارها لازم و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، بر پایه نتایج حاصل از طراحی نمودارهای کنترل توأم میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری دوگانه، نمودارهای کنترل توأم میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری سه گانه معرفی می شوند. طراحی آماری توأم نمودارهای کنترل میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری سه گانه به عنوان مسئله بهینه سازی فرمول بندی می شوند و برای حل این مسئله، الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها