طراحی مدل ریاضی دو هدفه عدد صحیح مختلط غیر خطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،فیروزکوه، ایران،

2 مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون مازندران، مازندران، ایران،

4 گروه مهندسی صنایع،واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

در این تحقیق یک مدل دو هدفه چند سطحی عدد صحیح مختلط غیرخطی با هدف کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان شبکه زنجیره تامین خون ارایه گردید. هدف مدل ارایه شده کاهش هزینه کل و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان نسبت به شرایط و ایمنی حمل خون از لحاظ نوسانات دما، بسته‌بندی غیر استاندارد خون در محل جمع آوری و مراکز خون، عدم اطمینان نسبت به کارکرد تجهیزات آزمایشگاهی در مرکز خون، عدم اطمینان نسبت به تقاضا خون در مرکز خون می‌باشد. عملکرد مدل ارایه شده با استفاده از داده‌های واقعی مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات در پارامترها مورد تحلیل حساسیت قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که با افزایش تعداد مراکز جمع آوری و میزان خون ارسال شده از این مراکز به مراکز خون می‌توان قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها