طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعیت در وضعیت کیفیت محصولات بازگشتی و حل آن با الگوریتم کاهش سناریو Lp-Shape

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

یکی از اساسی ترین مشکلات طراحی شبکه زنجیره تأمین، عدم قطعیت در وضعیت کیفیت محصولات بازگشتی است که از دلایل پیدایش این مشکل می توان به فقدان اطلاعات دقیق و پیچیدگی اجزای زنجیره اشاره کرد. هدف اصلی از انجام این پژوهش به کارگیری مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای و حداکثرسازی سود مورد انتظار برای تمام سناریوهای وضعیت کیفیت شناخته شده است که در آن تابع هدف، ترکیبی از درآمد حاصل از فروش محصولات و مواد بازیافت شده و اجزای بازیابی شده به علاوه هزینه های ثابت مراکز، فرآیندها، تدارکات و حمل و نقل می باشد. با توجه به پیچیده بودن مدل، از الگوریتم Lp-shape و CPLEX استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش پاسخ موجه ای که توسط CPLEX برای مسئله های آزمون 3C تا 6C معرفی می شود، به طور قابل توجهی دور از پاسخ های بهینه ای است که از روش L-Shape حاصل می شود.

کلیدواژه‌ها