نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت (QEM) - مرور