دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 213-285 
تشخیص عیب بلبرینگ ماشین‌های صنعتی از طریق صوت‌سنجی با استفاده از شبکه عصبی

صفحه 274-285

سید احمد شیبت الحمدی؛ محمدمهدی موحدی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ معصومه امیرابراهیمی خوشمهر