آنالیز حساسیت و بررسی قابلیت اعتماد سیستم های منسجم با اجزاء وابسته در کارکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی نجف اباد

3 دانشگاه ازاد نایین

چکیده

تعیین شاخص همبستگی اجزاء و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان سیستم ضرورت دارد تا بتواند مدل‌ها را ملزم کند تا به طور صریح شکست‌های پیوسته را ترکیب و هماهنگ کند و برآورد درستی از قابلیت اطمینان سیستم ارائه دهند. رویکردهای قبلی برای مدل سازی همبستگی، محدود به سیستم‌هایی هستند که شامل دو یا سه جزء بوده و یا فرض می‌شوند که کارکرد اجزاء، از نظر آماری مستقل هستند. در این پژوهش ضمن در نظر گرفتن وابستگی بین کارکرد اجزاء به ارائه مدلی برای در نظر گرفتن این وابستگی و محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های سری ، موازی ، سیستم های k-out of-n ، موازی-سری و سری- موازی پرداخته شده است و برای درک بهتر مساله مثالهایی همراه با تحلیل حساسیت ارائه شده است که در آن اجزاء از لحاظ کارکرد بهم وابسته اند

کلیدواژه‌ها


References
 
[1]        J. L. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences: Cengage learning, 2011.
[2]        H. C. Tuckwell, Elementary applications of probability theory: Routledge, 2018.
[3]        G. Levitin and L. Xing, "Reliability and performance of multi-state systems with propagated failures having selective effect," Reliability Engineering & System Safety, vol. 95, pp. 655-661, 2010.
[4]        Y.-F. Li, H.-Z. Huang, J. Mi, W. Peng, and X. Han, "Reliability analysis of multi-state systems with common cause failures based on Bayesian network and fuzzy probability," Annals of Operations Research, pp. 1-15, 2019.
[5]        J. Qin and Z. Li, "Reliability and Sensitivity Analysis Method for a Multistate System with Common Cause Failure," Complexity, vol. 2019, 2019.
[6]        L. Xing and G. Levitin, "BDD-based reliability evaluation of phased-mission systems with internal/external common-cause failures," Reliability Engineering & System Safety, vol. 112, pp. 145-153, 2013.
[7]        R. E. Barlow and F. Proschan, "Statistical theory of reliability and life testing: probability models," Florida State Univ Tallahassee1975.
[8]        L. Bain, Statistical analysis of reliability and life-testing models: theory and methods: Routledge, 2017.
[9]        B. S. Dhillon, "Engineering reliability: new techniques and applications," 1981.
[10]      K. Roscoe, F. Diermanse, and T. Vrouwenvelder, "System reliability with correlated components: Accuracy of the Equivalent Planes method," Structural Safety, vol. 57, pp. 53-64, 2015.
[11]      K. C. Chae and G. M. Clark, "System reliability in the presence of common-cause failures," IEEE Transactions on Reliability, vol. 35, pp. 32-35, 1986.
[12]      B. Dhillon and O. Anude, "Common-cause failures in engineering systems: A review," International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, vol. 1, pp. 103-129, 1994.
[13]      J. F. van Casteren, M. H. Bollen, and M. E. Schmieg, "Reliability assessment in electrical power systems: the Weibull-Markov stochastic model," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 36, pp. 911-915, 2000.
[14]      L. Xing, L. Meshkat, and S. K. Donohue, "Reliability analysis of hierarchical computer-based systems subject to common-cause failures," Reliability Engineering & System Safety, vol. 92, pp. 351-359, 2007.
[15]      L. Fiondella, S. Rajasekaran, and S. S. Gokhale, "Efficient software reliability analysis with correlated component failures," IEEE Transactions on reliability, vol. 62, pp. 244-255, 2013.
[16]      L. Fiondella and S. S. Gokhale, "Estimating system reliability with correlated component failures," International Journal of Reliability and Safety, vol. 4, pp. 188-205, 2010.
[17]      Y.-K. Lin, P.-C. Chang, and L. Fiondella, "A study of correlated failures on the network reliability of power transmission systems," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 43, pp. 954-960, 2012.
[18]      Q. Yang, N. Zhang, and Y. Hong, "Reliability analysis of repairable systems with dependent component failures under partially perfect repair," IEEE Transactions on Reliability, vol. 62, pp. 490-498, 2013.
[19]      L. FIONDELLA, "Reliability and sensitivity analysis of coherent systems with negatively correlated component failures," International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, vol. 17, pp. 505-529, 2010.
[20]      S.-W. Lin, Y.-T. Liu, and M. A. Jerusalem, "Bayesian reliability analysis of a products of probabilities model for parallel systems with dependent components," International Journal of Production Research, vol. 56, pp. 1521-1532, 2018.
[21]      K. Zhou, J. Ding, J. Chen, and W. Tao, "Reliability and Component Importance Analysis of Substation Automation System in Multi-State Mode," Electric Power Components and Systems, pp. 1-16, 2019.
[22]      L. J. Emrich and M. R. Piedmonte, "A method for generating high-dimensional multivariate binary variates," The American Statistician, vol. 45, pp. 302-304, 1991.