الگوی طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در یک سازمان دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه یک الگوی مناسب برای طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در سطح سازمان‌های دفاعی است، به‌طوری‌که تمامی ملزومات وابسته به طراحی به‌صورت یکپارچه و همسو در سراسر فرایند ایده تا محصول مدنظر قرار دهد. در این تحقیق الگوهای مختلف طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول موردمطالعه قرار گرفت و با مبنا قرار دادن الگوی استاندارد AIAG[1] به بررسی و مقایسه الگوهای مختلف پرداخته شد. سپس بر اساس شناخت ذی‌نفعان داخلی و خارجی فرایند طراحی، فهرست الزامات آن‌ها تعیین و بر اساس آن مراحل و مدارک هر فاز الگو انتخاب و تعیین گردید. سرانجام الگوی پیشنهادی را برای شش محصول در دفاتر طراحی موردبررسی قرار داده و ارزیابی انطباق انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق عمده مشکل طرح‌ریزی کیفیت محصول در مرحله طراحی ، عدم شناخت کامل از ذی‌نفعان و الزامات آنان هست.
 

[1]- Automotive Industry Action Group
 

کلیدواژه‌ها


 [1] موسسه جوران، ویلتن، کانتیکت، سال انتشار 1995 ،طراحی برای کیفیت در کلاس جهانی
[2] Chrysler corporation, Ford Motor company and General Motors corporation (1995) Advanced product quality planning and control plan reference manual.
[3] Ford Motor Company (2003) Advanced Product Quality Planning (APQP) Status Reporting Guideline.
 [4] رضا مهربان، سال انتشار 1384، روش کاربردی برنامه‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول، انتشارات نشر جهان فردا،‌ چاپ اول.
[5] Magna Electronics Corporation, (2007), advanced quality product planning guide.
[6] شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو، 1380 کنترل فرایند تکوین محصول، شماره مدرک QS-SP-01
[7] Oshkosh corporation- Defense division (Feb.2010), Supplier quality assurance manual.
[8] Jan McElmeel, (2001), International supplier advanced product quality planning (APQP) manual Revision 4.
[9] سازمان صنایع دفاع، معاونت تحقیقات و توسعه فناوری، 1390، برنامه‌های ابلاغی مدیریت دانش.
[10] معاونت تحقیقات و توسعه فناوری سازمان صنایع دفاع، 1390، مدیریت فرایند اکتساب و پشتیبانی چرخه عمر محصولات و فناوری‌های دفاعی.
[11] NATO (March 2010), Quality Assurance Requirements for design, development and manufacture, AQAP 2110, version 3.
[12] Corporation Renault / Nissan (2002) Alliance New Product Quality Procedure (ANPQP).
[13] شرکت کرایسلر و فورد جنرال موتور، ویرایش 2008، تهران 1388 طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول و طرح کنترل (APQP)، مترجمین یحیی صمدی مقدم و مرتضی خیرخواه، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 [14]سازمان صنایع دفاع، معاونت توسعه کیفیت انتشار 20/5/86، دستورالعمل و نکات راهنمای تکمیل فهرست بازبینی ممیزی فرایند.