انتخاب طرح مفهومی اثربخش بر‌اساس الزامات کارکردی و غیرکارکردی در مرحله طراحی مفهومی برای یک زیردریایی کلاس H

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین‌شهر، اصفهان، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز توجه به نیازهای مشتریان و درک درست از آن‌ها به‌عنوان اولین فاز از توسعه و طراحی مفهومی در چرخه عمر سیستم، موفقیت نهادهای اقتصادی را تضمین کرده و هدف سیستم مورد نظر را مشخص می­‌نماید. در این زمینه می­‌بایست تمامی نیازها در نظر گرفته شده و به‌صورت صحیح و در تعامل دایمی با مشتری تفسیر شود. تفسیر صحیح مجموعه این نیازها منجر به ایجاد دو دسته از الزامات با نام‌های الزامات کارکردی و الزامات غیرکارکردی خواهد شد. توجه به هر دوی این الزامات و مقادیر آن‌ها و در نهایت ارزیابی طرح‌های در دست احداث بر اساس این مقادیر در مراحل اولیه چرخه عمر منجر به کاهش هزینه‌ها و مشتری­‌مداری سیستم خواهد شد. هدف تحقیق حاضر که بر روی یک زیردریایی کلاس صورت گرفته است، انتخاب طرح مفهومی بهینه به منظور طراحی و ساخت محصول، با استفاده از محاسبه شاخص اثربخشی و بر اساس الزامات تعیین شده در مرحله طراحی مفهومی است. در طی انجام این پژوهش، ابتدا تمامی نیازهای مشتریان و سایر ذینفعان شناسایی و پس از تفسیر در دو دسته الزامات کارکردی و غیرکارکردی قرار گرفته است. سپس مقادیر کمّی الزامات کارکردی با استفاده از نظر کارشناسان و مقادیر کمّی الزامات غیرکارکردی با استفاده از روش‌های گوناگون و بر اساس فرایندها محاسبه شده است. همچنین از ماتریس مقایسه زوجی به منظور تعیین اوزان هر یک از الزامات استفاده شده و میزان شاخص اثربخشی طرح‌های مورد نظر بر اساس مقادیر وزنی و مقادیر کمّی هر دسته از الزامات برای هر یک از طرح‌های مفهومی تعیین گردیده است. در نهایت از میان دو طرح مفهومی مورد نظر، طرح مفهومی بهینه و اثربخش انتخاب و به صنعت معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


 [1]. کیا. ع و مونسی. الف، مهندسی سیستم، موسسه آمورشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران، (1395).
[2].  Headquarters. N., )2007(, NASA Systems Engineering Handbook,Washington.
[3]. Adam. k, (2015), Non-functional requirement in system analysis and designe, Information Technology and Computer Science, University of Maryland University College ,USA Springer.  
[4]. Modrak. V and Soltysova. Z, (2018)  Process modularity of mass customized manufacturing systems: principles, measures and assessment. Procedia CIRP 6736-40.
[5]. Bashir. H. A and Thomson V, (2010), Estimating design complexity. Journal of Engineering Design, 10(3) 247-257.
[6]. Shafiei-Monfared. S and Jenab. K, (2010), A novel approach for complexity measure analysis in design projects. Journal of Engineering Design, 23(3) 185-194.
[7]. Hölttä-Otto. K and Weck. O. De. (2007),  Degree of modularity in engineering systems and products with technical and business constraints. Concurrent Engineering, 15(2) 113-126.
[8]. Chryssolouris. G, (1996), Flexibility and its measurement, CIRP annals, 45(2), 581-587.
[9]. Ghasemi. M, Sharafi S. M and Arman. A. Towards an Analytical Approach to Measure 
Modularity in Software Architecture Design. JSW 10(4): (2015) 465-479.
[10]. Uckun. S, Mackey. R, Do. M, Zhou. R, Huang. E and Shah. J. J, (2014),  Measures of product design adaptability for changing requirements. AI EDAM, 28(4), 353-368.
[11]. Cossentino. M, Lodato. C, Lopes. S and Ribino, P, (2015), Metrics for evaluating modularity and extensibility in HMAS systems. In Proceedings of the 2015 International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, 1061-1069.
[12]. Ohyoshi. T, (2005), Consistency of the Measure of Modularity for Disassembly Evaluation of Industrial Products. International Journal of the Society of Materials Engineering for Resources, 13(1) 17-21.
[13]. مشیرفرد. محمدرضا / کرباسیان. مهدی ، (1391)، ارائه مدل تخمین و محاسبه اثربخشی (OMOE) در یک شناور، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر.
[14]. اسدزاده .شروین، (1391)، مدیریت بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران.
[15]. Smith. S. M, Shah. J. J and Vargas-Hernandez, (2003). N, Metrics for measuring ideation effectiveness. Design studies, 24(2) 111-134.