توسعه مدل آنالیز سیستم اندازه‌گیری در شرایط عدم قطعیت با روش فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه ارقام به‌دست آمده از اندازه‌گیری، تحت عناوین مختلف و بسیار بیش‌تر از گذشته مورد استفاده قرار می­‌گیرد. همچنین با استفاده از آمار و ارقامی که از فرایند تولید به‌دست می‌آید، می­توان در مورد کیفیت محصولات اظهار نظر کرد. بنابراین اخذ تصمیم صحیح در این‌­گونه موارد، به کیفیت انداز‌ه‌گیری بستگی دارد. همچنین با استفاده از فاکتورهای خطی بودن مشخص می­شود که آیا ابزار اندازه‌گیری در تمام محدوده قابل اندازه­‌گیری­‌ا‌ش یکسان کار می­‌کند یا خیر. هدف از این پژوهش توسعه مدل فازی برای بررسی رابطه­‌ی خطی بودن برای یک ابزار است که داده‌­ها به‌صورت فازی مثلثی و ذوزنقه­‌ای هستند در نهایت از داده‌های تامین‌کنندگان صنعت خودروسازی استفاده شد و روش پیشنهادی با استفاده از کدنویسی در نرم‌­افزار متلب حل شده است. سپس نتایج بدست آمده را با حالت کلاسیک مقایسه می­‌کنیم. نتایج نشان می­‌دهد که حالت فازی از حساسیت و انعطاف‌پذیری بیش‌تری نسبت به حالت کلاسیک برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


[1] Yeh T.M., Pai F.Y., Huang C.W., (2015), Using Fuzzy Theory in %GR&R and NDC of Measurement System Analysis. Engineering, Volume 7, No 4, Pages 161-176. 
[2] Aahmadi GHomi R., Godarzi A., Dastor niko N., Taheri A. (1382). Measurement system analysis: concepts and methods of implementation (MSA),Training and Research Center Technology, Engineering design and supply Iran Khodro, Tehran.
[3] Mandel J. (1991). The Validation of Measurement through Interlaboratory Studies. Chemo metrics and Intelligent Laboratory Systems, Volume 11, Issue 2, Pages 109-119. 
[4] Montgomery D.C., and Runger G.C. (1993). Gauge Capability and Designed Experiments Part I: Basic Methods. Quality Engineering, Volume 6, No 1, Pages 115-135.
[5] Montgomery D.C., and Runger G.C. (1993b). Gauge Capability Analysis and Designed Experiments Part II: Experimental Design Models and Variance Component Estimation. Quality Engineering, Volume 6, No 2, Pages 289-305.
[6] Mandel J. (1997). Repeatability and Reproducibility for Pass/Fail Data. Journal of Testing & Evaluation, Volume 25, Issue 2, Pages 151-153.
[7]Tsai P. (1998). Variable Gauge Repeatability and Reproducibility Study Using the Analysis of Variance. Quality Engineer, Volume 1, NO 1, Pages 107-115. 
[8] Pan J.N. (2004). Determination of Optimal Parameters for Gage Repeatability and Reproducibility Study. International Journal of Quality and Reliability Management, Volume 21, Pages 672-682.
[9] Zadeh L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, Volume 8, Issue 3, Pages 338-353.
[10] Raz T., Wang J.H., (1990). Probabilistic and membership approaches in the construction of control charts for linguistic data. Production Planning and Control, Issue 1, Pages 147-157.
[11] Hajipour V., Kazemi A., Mousavi S.M. (2013). A fuzzy expert system to increase accuracy and precision .in measurement system analysis, Measurement, Volume 46, Issue 8, Pages 2770–2780. 
[12] Tkachenko E.A., Rogova, E.M., Klimov V.V. (2016). Evolution of Performance Measurement Methods in Conditions of Uncertainty: The Implementation of Fuzzy Sets in Performance Measurement, International Journal of Economics and Management Engineering, Volume 10, No 4.
[13] Khazayeli M., Jafarzadeh S., Abdolahzadeh S. (2017). Solve linear programming problems with fuzzy data, Second National Conference on Mathematical Engineering advanced mathematical techniques, Urmia, Islamic Azad University Urmia.
[14]Shahrokhi M. (2018). Developing an Approach to Calculate Fuzzy Reliability Based on Fuzzy Failure Rate, Quarterly Journal of Industrial Management, Volume 10, Issue 2, Pages 183-200.
[15] Movahhedi, M. M., and Ghafarian Delavari, m. (2007). Investigation on Implementation problems of MSA in Assembly line of DESA Company, Quarterly journal of Management, Volume 6, Issue 1, Pages: 54-66
[16] Kaya I., and Kahraman C. (2011). Process capability analyses based on fuzzy measurements and fuzzy control charts, Expert System with Applications, Volume 38, Issue 4, Pages 3172-3184.