دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1401 
تاثیر خرابی علت مشترک در پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی

صفحه 125-151

اکبر عالم تبریز؛ فرزانه نظری زاده؛ مصطفی زندیه؛ عباس راد


واکاوی موانع استقرار بهینه سیستم مدیریت عملکرد در زنجیره صنعت فولاد ایران

صفحه 199-220

عسگر یوسفیان آستانه؛ کامبیز جلالی فراهانی؛ فرزاد حقیقی راد؛ حسن فارسیجانی