نویسنده = محمد بامنی مقدم
طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای داده‌های همبسته تحت مدل‌های شوک نمایی تعمیمیافته و وایبول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

محمد بامنی‌مقدم؛ سعیدرضا رفیعی


طراحی آماری اقتصادی بهینه‌ی نمودارهای کنترلی وصفی سازوار کامل برای پایش عدم انطباق‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

محمد بامنی مقدم؛ مهدی کاتبی


طراحی آماری نمودار کنترلی چندمتغیره ژرفا‏پایه مبتنی بر صدک

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

محمد بامنی مقدم؛ شادی نصراله‌زاده


نمودارهای کنترلی استوار برای داده‌های سری‌زمانی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 269-278

اعظم کلهر؛ محمد بامنی مقدم


طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 224-233

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


تلفیق رهیافت زیان تاگوچی در طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلX ̅ با به‌‌کارگیری یک تابع زیان نامتقارن

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 287-305

میترا عبدالمحمدی؛ اصغر سیف؛ محمد حسین بهزادی؛ محمد بامنی مقدم


طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ تحت مدل شوک وایبول تعمیم‌یافته‌ی جدید دو پارامتری

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 129-139

بشیر امینی؛ محمد بامنی مقدم؛ سمانه افتخاری حصاری


تلفیق تابع زیان تاگوچی و طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی X ̅ در حضور داده‌های نرمال و نانرمال

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-8

محمد بامنی مقدم؛ مجتبی آقاجان‌پور پاشا؛ شبنم فانی